Näkökulmia Laukaan talouteen

On hienoa nähdä, että nuorekas ja energinen kunnan johto kehittää Laukaata ja sen taloutta voimakkaasti. Positiivinen kehitys varmistaa, että kunnalla on taloudelliset resurssit kehittymiseen myös tulevaisuudessa. Seuraavassa käsittelen tulevien vuosien näkymiä Laukaan kuntataloudessa erityisesti valitsemieni teemojen puitteissa.

Näkökulmat perustuvat Laukaan tilinpäätökseen 2015, kunnan talousjohtajan Lasse Leppän haastatteluun 7.3.2017 sekä Laukaan ruokapalvelupäällikkö Ritva Mattilan haastatteluun 9.3.2017.

 

 

Kuntatalouden lähitulevaisuus
Tulevina vuosina myös Laukaassa leikataan ja tervehdytetään taloutta vaikka hyvällä mallilla ollaankin. Säästökohteita ovat perusopetuksen ryhmäkokojen maltillinen kasvattaminen ja päivähoidon suhdeluvun nostaminen seitsemästä lapsesta kahdeksaan yli 3 vuotiaiden ryhmissä. Laukaassa perusopetuksen ryhmäkoot ovat 2-3 lasta pienemmät kuin Jyväskylässä ikäluokasta riippuen. Perusopetuksen ryhmäkoon nostaminen yhdellä oppilaalla tuo kunnalle merkittävän miljoonan euron säästön vuodessa.

Kunnan menojen lisääntymistä aiheuttavat edelleen lisääntyvä työttömyys ja perheiden lisääntyvät moninaiset ongelmat, kuten alkoholi, päihteet ja mielenterveysongelmat. Ongelmat näkyvät erityisesti lasten koulunkäynnissä, terveyspalveluiden käytössä, lääkemenojen kasvuna sekä huostaanottoina ja lastensuojeluilmoituksina. Huostaanoton kustannukset ovat suuri erä, noin 100 000 euroa vuodessa lasta kohden.


Työttömyys Laukaassa ja Suomessa
Työn mielekkyyden lisääminen ja työhön kannustavien järjestelmien aikaansaaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Maailmantalouden tila vaikuttaa myös Laukaan talouteen. Vuonna 2008 alkanut talouskriisi on lisännyt työttömien määrää Laukaassa 500:lla henkilöllä. Laukaassa on yli 50vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä noin 500 henkilöä ja alle 25vuotiaita työttömiä 169. Työttömänä on yhteensä 1182 henkilöä. Sitran vaikuttavuusinvestointeja arvioiva Mika Pyykkö arvioi vuonna 2017, että työttömän henkilön nettokustannus kunnalle on keskimäärin 18 000€ vuodessa. Työttömyyden laskennalliset kustannukset Laukaalle ovat näin ollen noin 21 miljoonaa euroa vuodessa. Laskennallisesti tarkasteltuna talouskriisi itsessään on aiheuttanut 72 miljoonan euron lisäkustannukset Laukaan kunnalle viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Lukuja tarkasteltaessa on selvää, että työn mielekkyyden lisääminen ja työhön kannustavien järjestelmien aikaansaaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä talouden tervehdyttämisen toimenpiteitä.


Lähi- ja luomuruoka

Laukaan ruokapalvelussa valmistetaan noin miljoona ateriaa vuodessa. Näistä peruskoulujen lounaita on 530 000 kappaletta. Aterian kustannus kunnalle on 2,53 euroa. Laukaan ruokapalvelupäällikön Ritva Mattilan haastattelu 9.3.2017 selvittää tarkemmin Laukaan lähi- ja luomuruokatilannetta.

Mikäli lähiruokaa halutaan merkittäväti lisätä kunnallisessa ruokapalvelussa on tila, henkilökunta ja toimitusvarmuuteen liittyvät haasteet ratkaistava. Ritva Mattila toteaa ravitsemussuositusten ja talousarvion ohjaavan pitkälle ruokapalvelun toimintaa. Ruokapalvelu toimii yhteistyössä sopimustoimittajien kanssa. Maitotuotteet ostetaan suoraan Valiolta ja leipomotuotteet Eloselta. Merkittävin osa elintarvikkeista hankitaan kuntien Kuntahankinnat osakeyhtiön kautta. Laukaassa pyritään kehittämään lähiruoan käyttöä resurssien puitteissa. Liha on aina suomalaista. Lähiruoan käytölle suurimpia esteitä ovat säilytystilojen puute, henkilökunnan määrä ja toimitusvarmuus. Mikäli lähiruokaa halutaan merkittäväti lisätä kunnallisessa ruokapalvelussa on tila-, henkilökunta ja toimitusvarmuuteen liittyvät haasteet ratkaistava. Laukaan ruokapalvelu käyttää luomuruokaa vähän. Yksittäisissä päiväkodeissa on luomupuuroaamu kerran viikossa. Erityisen tärkeänä voidaan nähdä juuri luomuruoan lisääminen päiväkodeissa.


Kunnan markkinointi

Markkinointi on alue, johon kunta on alkanut Jaakko Kiiskilän johdolla näkyvästi panostaa viime vuosina. Se on teema, jonka kehittämistä halutaan jatkaa tulevaisuudessakin. Laukaan kunnalla ei ole tällä hetkellä selkeää markkinointibudjettia, vaan kunnan markkinointibudjetti jakautuu toimialoittain. Kukin yksikkö on vastuussa omasta toiminnasta ja budjetista. Eri toimialojen yhteenlaskettu budjetti on joitakin kymmeniä tuhansia euroja.

Kuntamarkkinoinnilla on suuri mahdollisuus tuottaa merkittäviä positiivisia taloudellisia vaikutuksia kunnan ja yritysten toimintaan. Kunnan markkinointia ovat esimerkiksi nettisivut, kirkonkylän yleisilme, johdon esitykset eri tapahtumissa, kunnan some-näkyvyys, tonttien markkinointi, digitaalinen ja perinteinen medianäkyvyys, messunäkyvyydet ja niin edelleen. Markkinoinnin suunnittelu tulee aloittaa tavoitteiden asettamisesta ja työkalujen kuntoon saattamisesta. Hyvät työkalut ovat vahvan markkinointiviestinnän perusta. Vahva markkinointiviestintä koostuu yksinkertaisesta, tunnistettavasta ja toistuvasta markkinointiviestinnästä. Hyviä periaatteita ovat yksi logo ja liikemerkki, selkeä ja omalaatuinen typografiaa sekä vahva tunnistettava kuvamaailmaa. Vasta viimeisenä, mutta näkyvimpänä osana on määrätietoisen ja johdonmukaisen markkinointiviestinnän toteuttaminen. Markkinointiviestinnän toteuttamisessa ratkaisee yhtenäisen näkyvyyden taitava johtaminen. Taidokkaasti toteutettuna kuntamarkkinoinnilla on suuri mahdollisuus tuottaa merkittäviä positiivisia taloudellisia vaikutuksia kunnan ja yritysten toimintaan.


Virkistysalueet

Laukaan virkistysalueiden hoidossa on parantamisen varaa. Asiaan on tartuttu ja kunnan painopistealueena on lisätä ja kehittää virkistysalueiden kunnostusta erityisesti kyläkeskuksien läheisyydessä. Virkistysbudjettia on kasvatettu ja se on tällä hetkellä noin 200 000 euroa vuodessa. Virkistysalueiden kunnossapito on kunnan viihtyvyyden ja yleisilmeen sekä matkailun näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. Virkistysalueiden voidaan todeta olevan yksi kunnan merkittävä käyntikortti ja kuntailmettä luova ja määrittävä tekijä.

Toivon, että Laukaassa jatketaan taitavalla strategisen suunnittelun linjalla myös jatkossa tavalla, jossa tehdä oikeita asioita, oikean aikaan ja oikeassa paikassa.

 

 

Tervetuloa kannattajakseni tämän sivun vasemmasta yläkulmasta.
Saat tiedon tärkeistä tapahtumista ja kirjoitukista.
Emme spämmää, joten voit jättää tietosi turvallisin mielin.